(1)
Valipour, E.; Tayyebisoudkolaei, S.; Mobaraki, A. Establishment of Space Syntax to Read Urban Road Network; The Case of Sari, Iran. JCUA 2017, 1, 69-75.