Valipour, E., Tayyebisoudkolaei, S., & Mobaraki, A. (2017). Establishment of space syntax to read urban road network; the case of Sari, Iran. Journal of Contemporary Urban Affairs, 1(2), 69–75. https://doi.org/10.25034/ijcua.2017.3649