Valipour, Ehsan, Samira Tayyebisoudkolaei, and Abdolah Mobaraki. 2017. “Establishment of Space Syntax to Read Urban Road Network; The Case of Sari, Iran”. Journal of Contemporary Urban Affairs 1 (2):69-75. https://doi.org/10.25034/ijcua.2017.3649.