Valipour, E., Tayyebisoudkolaei, S. and Mobaraki, A. (2017) “Establishment of space syntax to read urban road network; the case of Sari, Iran”, Journal of Contemporary Urban Affairs, 1(2), pp. 69–75. doi: 10.25034/ijcua.2017.3649.